Spracovanie a ochrana osobných údajov

 

Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme Marketing:

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre Informačný systém Kontaktujte nás: spoločnosť BizPartner Properties, s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 44 001 231, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19743/P, Ing. Martin Fodor, konateľ, tel. kontakt: +421 948 895 603, email: bizpartner@bizpartner.sk, (ďalej aj ako „BizPartner a.s..“ alebo „prevádzkovateľ”).

 

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania marketingovej komunikácie, obchodných ponúk, informácií obchodného a reklamného charakteru, noviniek a aktualít zo sveta realít, formou newsletteru prostredníctvom elektronickej komunikácie. Tento súhlas sa považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje v Informačnom systéme Odoberajte novinky spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 

Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade Vám nie je možné poskytnúť údaje alebo informácie, ktoré žiadate.

 

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý poskytujete svoje osobné údaje

Osobné údaje za účelom kontaktovania prevádzkovateľa poskytujete dobrovoľne, a to na základe Vášho výslovného, dobrovoľného súhlasu na dobu 2 rokov.

 

Máte právo ako dotknutá osoba od prevádzkovateľa:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom,
 • požadovať opravu svojich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť údajov.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos Vašich osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

 

Forma zverejnenia

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú.

 

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby

 

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Máte právo ako dotknutá osoba byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Za opakované poskytnutie Vašich osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky.

 

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

BizPartner a.s. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Informačná povinnosť Kontaktný formulár

Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Kontaktný formulár:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre Informačný systém Kontaktujte nás: spoločnosť BizPartner Properties, s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 44 001 231, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19743/P, Ing. Martin Fodor, konateľ, tel. kontakt: +421 948 895 603, email: bizpartner@bizpartner.sk, (ďalej aj ako „BizPartner a.s..“ alebo „prevádzkovateľ”).

 

Účel spracúvania osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt za účelom kontaktovania spoločnosťou a poskytnutia informácií.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje v Informačnom systéme Kontaktujte nás sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba nie je povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade jej nie je možné poskytnúť údaje alebo informácie, ktoré žiada.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje

Osobné údaje dotknutá osoba za účelom kontaktovania/poskytnutia informácií poskytuje dobrovoľne, a to na základe jej výslovného, dobrovoľného súhlasu na dobu 2 rokov.

 

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa

 • požadovať prístup k jej osobným údajom,
 • požadovať opravu svojich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť údajov.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

 

Forma zverejnenia

Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

 

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa §100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

BizPartner a.s. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.